Rachunek Powierniczy = Twoja ochrona

25 września

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nakłada na dewelopera obowiązek założenia w banku rachunku powierniczego.

 

Na czym polega ochrona praw nabywcy związana z rachunkiem powierniczym?

Mieszkaniowy rachunek powierniczy jest rodzajem rachunku bankowego, na który dokonujecie Państwo regularnych wpłat (transz ustalonych harmonogramem). Środki zgromadzone na rachunku powierniczym przeznaczone są na budowę lokali mieszkalnych, deweloper otrzymuje je od banku w miarę postępów prac budowlanych (rachunek powierniczy otwarty) lub dopiero po przeniesieniu na nabywcę prawa własności (rachunek powierniczy zamknięty). Warto zaznaczyć, iż bank kontroluje nie tylko zakończenie każdego z etapów realizowanej inwestycji, ale również sposób, w jaki deweloper wykorzystuje środki z rachunku powierniczego oraz celowość wydatkowania wypłaconych funduszy.

 

Czym charakteryzuje się rachunek powierniczy otwarty, a czym zamknięty?

Rachunek powierniczy otwarty: jest swojego rodzaju gwarantem, iż wpłacone przez Państwa środki zostaną wykorzystane przez dewelopera według wymagań określonych w podpisanej umowie. Jednocześnie wykluczając możliwość wykorzystania środków pieniężnych na inne operacje gospodarcze realizowane być może ze szkodą dla danego przedsięwzięcia. Możliwość dopasowania wpływów od klientów do harmonogramu prac budowlanych ułatwia deweloperowi sprawną i efektywną realizację inwestycji, minimalizując jednocześnie ryzyko utraty płynności.

 

Rachunek powierniczy zamknięty: zmusza dewelopera do sfinansowania inwestycji ze środków własnych lub z kredytu. W przeciwieństwie do rachunku otwartego deweloper nie może korzystać ze środków wpłaconych przez klientów w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Deweloper ponosi w takim wypadku nie tylko koszty prowadzenia rachunku powierniczego, ale także koszty finansowe otrzymanego kredytu (m.in. odsetki, prowizję), jest zmuszony włożyć w inwestycję pokaźny kapitał własny. Ponoszone koszty zwiększają ryzyko utraty płynności (w najgorszym wypadku mogą prowadzić nawet do upadłości dewelopera).

 

Niezależnie od typu założonego przez dewelopera rachunku powierniczego zastosowany w ustawie mechanizm nakazujący założenie kontrolowanego przez bank rachunku zapewnia ochronę Państwa interesów i środków pieniężnych wpłacanych na poczet wybranego lokalu.